สุขพณิชนันท์ ส. (2020) “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล”, Siriraj Medical Bulletin, 4(1), pp. 15–18. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242184 (Accessed: 27 February 2024).