ฉายะจินดา เ. (2020) “ภาวะแท้งติดเชื้อ”, Siriraj Medical Bulletin, 4(2), pp. 49–52. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242189 (Accessed: 3 March 2024).