ธัญญพืช อ. (2020) “กว่าจะเป็นวัฒนธรรมมหิดล: สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”, Siriraj Medical Bulletin, 4(2), pp. 53–56. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242190 (Accessed: 28 February 2024).