พิชัยศักดิ์ ว. (2020) “การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล”, Siriraj Medical Bulletin, 5(1), pp. 1–11. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242212 (Accessed: 22 February 2024).