นะมาเส ร. (2020) “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”, Siriraj Medical Bulletin, 5(1), pp. 12–21. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242213 (Accessed: 24 February 2024).