ชื่นภักดี ร. (2020) “ผลการศึกษาผู้ป่วยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราชช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒”, Siriraj Medical Bulletin, 5(1), pp. 22–28. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242214 (Accessed: 22 February 2024).