อุดมเพ็ชร พ. (2020) “การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนสอบคัดเลือกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓ คณะแพทยศาสตรืศิริราชพยาบาล”, Siriraj Medical Bulletin, 5(2), pp. 49–56. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242220 (Accessed: 29 February 2024).