อินทิยนราวุธ ต. ., อาชาวกุลเทพ ช. . และ กล่อมจิตเจริญ ส. . (2022) “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด”, เวชบันทึกศิริราช, 15(4), น. 254–259. doi: 10.33192/smb.v15i4.257389.