สนั่นศิลป์ ว. (2017) “ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 1)”, Siriraj Medical Bulletin, 9(1), pp. 30–33. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81418 (Accessed: 1 March 2024).