สนั่นศิลป์ ิ. (2017) “ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 2)”, Siriraj Medical Bulletin, 9(2), pp. 84–89. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81443 (Accessed: 23 February 2024).