พนาดำรง เ. (2017) “มุ่งสู่. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM”, Siriraj Medical Bulletin, 9(2), pp. 90–92. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81446 (Accessed: 24 February 2024).