ทองพรม ว. (2017) “การจัดทำและการเผยแพร่ผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน”, Siriraj Medical Bulletin, 9(2), pp. 93–97. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81448 (Accessed: 23 February 2024).