จิรนันทกาญจน์ ธ. (2017) “การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์”, Siriraj Medical Bulletin, 9(2), pp. 98–106. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81449 (Accessed: 5 March 2024).