สถิรเรืองชัย ศ. (2017) “การวัดผลเวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ด้วยข้อสอบปรนัย”, Siriraj Medical Bulletin, 9(2), pp. 107–111. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81450 (Accessed: 22 February 2024).