ฉายะจินดา เ. (2017) “การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้”, Siriraj Medical Bulletin, 8(2), pp. 83–88. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81483 (Accessed: 3 March 2024).