พรมแดง ป. (2017) “ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ต่อคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”, Siriraj Medical Bulletin, 8(1), pp. 1–9. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81489 (Accessed: 2 March 2024).