หงษ์เหลี่ยม น. (2017) “การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Medical Bulletin, 8(1), pp. 10–18. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81493 (Accessed: 22 February 2024).