สุวรรณนาคินทร์ อ. (2017) “ความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน และการนำความรู้ไปใช้ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน”, Siriraj Medical Bulletin, 8(1), pp. 19–26. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81499 (Accessed: 3 March 2024).