รักบางบูรณ์ ธ. (2017) “ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษากายอุปกรณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร”, Siriraj Medical Bulletin, 8(2), pp. 62–69. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81525 (Accessed: 28 February 2024).