ธรรมวุฒิ ว. (2017) “การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช”, Siriraj Medical Bulletin, 7(1), pp. 20–25. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81545 (Accessed: 22 February 2024).