เชื่อมสุข ป. (2017) “งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558”, Siriraj Medical Bulletin, 7(2), pp. 84–89. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81584 (Accessed: 22 February 2024).