ศรีประภาภรณ์ ว. (2017) “ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Medical Bulletin, 6(1), pp. 15–21. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81670 (Accessed: 27 February 2024).