สุขพณิชนันท์ ส. (2017) “Senior-Freshy ในโรงเรียนแพทย์ศิริราช”, Siriraj Medical Bulletin, 6(1), pp. 33–39. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81673 (Accessed: 23 February 2024).