สถิรเรืองชัย ศ. (2017) “การรักษาความลับของผู้ป่วย”, Siriraj Medical Bulletin, 6(2), pp. 95–100. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81709 (Accessed: 28 February 2024).