ธรรมลิขิตกุล ว. (2017) “เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ”, Siriraj Medical Bulletin, 6(2), pp. 117–120. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81712 (Accessed: 22 February 2024).