นวพันธุ์ ก. (2017) “การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด”, Siriraj Medical Bulletin, 4(3), pp. 83–87. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81920 (Accessed: 22 February 2024).