เหลืองสุวรรณ ศ. (2017) “การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน”, Siriraj Medical Bulletin, 2(1), pp. 16–20. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81959 (Accessed: 3 March 2024).