เพ็ชรยิ้ม ส. (2017) “การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor)”, Siriraj Medical Bulletin, 2(1), pp. 21–30. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81960 (Accessed: 1 March 2024).