ไอรมณีรัตน์ เ. (2017) “การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย”, Siriraj Medical Bulletin, 2(1), pp. 31–37. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81961 (Accessed: 1 March 2024).