ปาลเดชพงศ์ เ. (2017) “การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ”, Siriraj Medical Bulletin, 2(2), pp. 92–95. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81975 (Accessed: 3 March 2024).