สุขพณิชนันท์ ส. (2017) “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์”, Siriraj Medical Bulletin, 2(2), pp. 107–112. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81978 (Accessed: 27 February 2024).