สวัสดิ์มงคล ป. (2017) “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors influence the success of ICD coding for inpatients at Siriraj Hospital)”, Siriraj Medical Bulletin, 2(3), pp. 121–130. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82027 (Accessed: 23 February 2024).