ถิฐาพันธ์ ว. (2017) “การฝากครรภ์ยุคใหม่”, Siriraj Medical Bulletin, 1(1), pp. 13–24. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82072 (Accessed: 29 February 2024).