สุขพณิชนันท์ ส. (2017) “เตมเปราตูระ (Temperature)”, Siriraj Medical Bulletin, 1(1), pp. 49–54. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82079 (Accessed: 3 March 2024).