สุวรรณกูล ภ. (2017) “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ”, Siriraj Medical Bulletin, 1(1), pp. 61–63. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82085 (Accessed: 5 March 2024).