ธรรมลิขิตกุล ว. (2017) “โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา”, Siriraj Medical Bulletin, 1(3), pp. 152–158. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82129 (Accessed: 22 February 2024).