ถิฐาพันธ์ ว. (2017) “ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo)”, Siriraj Medical Bulletin, 1(3), pp. 159–160. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82131 (Accessed: 28 February 2024).