ฟองศิริไพบูลย์ ว. (2017) “ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน”, Siriraj Medical Bulletin, 1(3), pp. 171–182. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82136 (Accessed: 28 February 2024).