พวงวรินทร์ น. (2017) “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ”, Siriraj Medical Bulletin, 1(3), pp. 191–192. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82138 (Accessed: 5 March 2024).