วิบูลย์สุข ส. (2017) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Medical Bulletin, 10(2), pp. 83–89. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97669 (Accessed: 28 February 2024).