ดังก้อง แ. (2017) “การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”, Siriraj Medical Bulletin, 10(2), pp. 115–121. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97678 (Accessed: 3 March 2024).