[1]
ตั้งสุขเกษมสันติ์ พ., บริสุทธ์ จ., ไวศยะ ส., นิตยะ ป., เอี่ยมลำน้ำ ก., and ลิ้มประยูร ก., “ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแล ผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทางปากต่ออุบัติการณ์การหลุดของ ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนใน หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก”, Siriraj Med Bull, vol. 11, no. 2, pp. 103–109, Oct. 2018.