[1]
วังแสง ช., “การตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า หัวใจ Cardiac Event Monitor”, Siriraj Med Bull, vol. 11, no. 3, pp. 208–215, Jan. 2019.