[1]
ประชากิจ ศ., “การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ”, Siriraj Med Bull, vol. 9, no. 3, pp. 155–161, Jun. 2019.