[1]
หนูเสน พ., แรงครุฑ ส., and ทองสุขใส ส., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Med Bull, vol. 12, no. 2, pp. 87–94, Jul. 2019.