[1]
สุวรรณไตรย์ พ. and หงษ์เหลี่ยม น., “แรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Med Bull, vol. 12, no. 3, pp. 153–160, Dec. 2019.