[1]
โสธนะเสถียร ส. . . and ศรีประภาภรณ์ ว. . . ., “การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Med Bull, vol. 3, no. 1, pp. 31–39, Feb. 2020.