[1]
สุศิวะ จ. ., รัชตเมธาวิน ศ. . ., ลำใย โ. ., บุญประเสริฐ ส. . ., เตชะวรพัฒนา ส. ., and คำก้อน ส. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบเวชสารสนเทศเพื่อการสั่งยาผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Med Bull, vol. 3, no. 3, pp. 121–128, Feb. 2020.