[1]
ยวนใจ อ., กลิ่นขจร อ., วรมาลี ส., and วัชระเกษมสุนทร จ., “ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 : รายงานผู้ป่วย”, Siriraj Med Bull, vol. 13, no. 2, pp. 155–163, May 2020.