[1]
นะมาเส ร., “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”, Siriraj Med Bull, vol. 5, no. 1, pp. 12–21, May 2020.